Xây dựng được tiêu chí đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc mực nước và nhiệt độ nước dưới đất vùng ảnh hưởng triều.

Đánh giá của văn phòng vùng với công tác thu thập số liệu của quan trắc viên : Chất lượng tài liệu mực nước và nhiệt độ của công trình quan trắc được văn phòng vùng đánh giá theo điểm dựa vào 4 tiêu chí là: đảm bảo khối lượng quan trắc, thực hiện quan trắc đúng theo thông tư 19/2013/TT – BTNMT, máy móc và thiết bị quan trắc, tính chính xác của tài liệu quan trắc, sổ nhật ký quan trắc hàng tháng. Tổng số điểm tối đa là 100 điểm, mỗi tiêu chí được đánh giá với điểm số khác nhau phụ thuộc mức độ quan trọng của tiêu chí.

ng28

Tiêu chí 1: Đảm bảo khối lượng quan trắc (40 điểm)

a- Thực hiện quan trắc đầy đủ các yếu tố mực nước, nhiệt độ: Số liệu chậm hoặc sai mỗi công trình trừ 3 điểm, không quan trắc đủ xếp loại kém

b- Giao nộp đầy đủ đúng thời hạn các tài liệu quan trắc: Nộp chậm 1 ngày trừ 2 điểm

Tiêu chí 2: Thực hiện quan trắc đúng theo thông tư 19/2013/TT – BTNMT (15 điểm)

a- Quan trắc đúng chế độ: Sai chế độ xếp loại kém

b- Ghi chép đầy đủ các thông tin theo mẫu thông tư: Không ghi đủ thông tin mỗi công trình trừ 1 điểm, bỏ quan trắc hoặc bịa số liệu xếp loại kém

Tiêu chí 3: Máy móc và thiết bị quan trắc (15 điểm)

Thiết bị máy móc đúng chỉ tiêu kỹ thuật, thường xuyên được kiểm tra bảo dưỡng, bảo quản đúng quy định và có đủ máy, thiết bị dự phòng.

– Nhiệt kế (5 điểm): Không chuẩn xác trừ 2 điểm, không đúng chủng loại trừ 2 điểm, không có dụng cụ thay trừ 1 điểm

– Thiết bị quan trắc mực nước: chia làm 2 loại (10 điểm)

+ Đối với thiết bị đo mực nước thủ công: Không chuẩn xác trừ 4 điểm, không có dụng cụ thay trừ 1 điểm

+ Đối với thiết bị đo mực nước tự ghi: Không đặt đúng chiều dài dây cáp từ móc treo trừ 2 điểm, máy không chuẩn xác không được tính điểm.

Tiêu chí 4: Tính chính xác của tài liệu quan trắc (20 điểm):

– Phát hiện công trình có số liệu quan trắc sai thì mỗi công trình trừ 3 điểm, có hiện tượng giả tạo số liệu, xếp loại kém.

Tiêu chí 5: sổ nhật ký quan trắc hàng tháng (10 điểm)

a- Ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, đầy đủ hạng mục theo quy định, số liệu không tẩy xoá: Nếu có tẩy xóa trừ 2 điểm, viết không rõ ràng trừ 1 điểm

b- Số liệu được đối chiếu kiểm tra đảm bảo không sai sót, nghi ngờ bất hợp lý: Ghi chép sai trừ 2 điểm, giả mạo số liệu xếp loại kém

Xếp loại:

ng29

Đánh giá của Trung tâm Cảnh Báo và dự báo tài nguyên nước (TTCB) đối với các văn phòng vùng(VPV): Để đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc nước dưới đất dựa vào các tiêu chí sau: đảm bảo đầy đủ số liệu đo đạc tại công trình quan trắc, thời gian giao nộp kết quả quan trắc, dữ liệu quan trắc file access, chỉnh lý tài liệu quan trắc của VPV. Tổng số điểm tối đa là 100 điểm, mỗi tiêu chí được đánh giá với điểm số khác nhau phụ thuộc mức độ quan trọng của tiêu chí

ng30

Tiêu chí 1: Đảm bảo đầy đủ dữ liệu công trình quan trắc (40 điểm):

– VPV nộp chậm số liệu của công trình nào thì trừ mỗi công trình nộp chậm 4 điểm và không được vượt quá 5 công trình.

Tiêu chí 2: Thời gian giao nộp kết quả quan trắc (20 điểm): Giao nộp chậm một ngày trừ 4 điểm

Tiêu chí 3: Dữ liệu file access (20 điểm)

– Có hiện tượng giả tạo số liệu, xếp loại kém.

– Nhập số liệu sai sót, mỗi công trình sai trừ 2 điểm. Số điểm trừ tối đa bằng số điểm của tiêu chí.

Tiêu chí 4: Chỉnh lý tài liệu quan trắc của VPV (20 điểm)

– TTCB kiểm tra có sai sót dữ liệu, mỗi công trình trừ 3 điểm

Xếp loại:

ng31