THÀNH LẬP ATLAS BẢN ĐỒ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Bản đồ tài nguyên nước dưới đất đã được xây dựng tại nhiều nước trên thế giới và được thành lập ở nhiều tỷ lệ khác nhau. Bản đồ tài nguyên nước dưới đất cũng có nhiều cách thể hiện khác nhau phù hợp với đặc điểm nguồn nước và yêu cầu về quản lý của mỗi vùng. Một số bản đồ chủ yếu mà các nước thường hay thể hiện là bản đồ địa chất thủy văn, bản đồ chất lượng nước.

Nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu được nghiên cứu từ đầu những năm 30 của thế kỷ XX, trải qua gần một thế kỷ, nước dưới đất vùng ĐBSCL đã được nghiên cứu qua rất nhiều đề án, đề tài của các tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu của các đề án, dự án, đề tài từ năm 1975 đến nay phần lớn là nộp vào các cơ quan lưu trữ của Nhà nước dưới dạng giấy, chưa được phổ biến rộng rãi cho các tổ chức nghiên cứu khoa học, các trường đại học, cao đẳng tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy; cho các ngành kinh tế liên quan sử dụng sản phẩm bản đồ cho các nhu cầu cụ thể; cho cộng đồng trong nước sử dụng theo nhu cầu có liên quan. Mặt khác, các kết quả nghiên cứu có được chỉ tồn tại trong từng báo cáo riêng biệt cho từng vùng và chưa có sự tổng hợp để có được những số liệu tổng quan về tài nguyên NDĐ trong vùng. Do vậy việc triển khai đề tài nghiên cứu cấp cơ sở Thành lập “Atlas bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long” là nhu cầu cấp thiết, đảm bảo tuyên truyền, tăng cường nhận thức, phổ biến kiến thức và hiểu biết cho xã hội, các nhà đầu tư, trong giáo dục và đào tạo chuyên ngành tài nguyên nước về tài nguyên nước dưới đất ở đồng bằng sông Cửu Long và một phần cho các nhà quản lý sử dụng trong công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Bộ Atlas bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long được thành lập với tỷ lệ 1:1.200.000. Đây là bản đồ tỷ lệ nhỏ (tương đương khổ giấy A3), các thông tin về tài nguyên nước dưới đất được chọn lọc, thể hiện đơn giản, dễ hiểu, thiết thực và dễ sử dụng. Điều này rất tiện lợi cho việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho xã hội về các thông tin tài nguyên nguyên nước dưới đất.

Bộ “Atlas bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long tỷ lệ 1:1.200.000” là một bộ tài liệu phục vụ các mục đích nghiên cứu liên quan đến tài nguyên nước dưới đất khác nhau trong nước và quốc tế.

Kết quả của đề tài là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện quản lý thống nhất và bền vững tài nguyên NDĐ cho phép cơ quan quản lý đánh giá và xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch khai thác tài nguyên NDĐ một cách bền vững lâu dài.

Ngoài ra, kết quả của đề tài còn được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu; giảng dạy chuyên môn về nguyên tắc thành lập, cơ sở và nội dung thể hiện các bản đồ tài nguyên nước và các thông tin thực tế về tài nguyên nước.

Sản phẩm của đề tài có đầy đủ thông tin về số lượng và chất lượng về tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể phát huy hiệu quả quản lý, quy hoạch, phát triển, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên NDĐ cho các mục đích kinh tế khác nhau. Nâng cao nhận thức của nhân dân về việc bảo vệ, sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên NDĐ, cũng là góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

(Hải Lý)