Nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện các đề tài, dự án năm 2015

IMG_7637_reTrong tuần đầu tháng 11 năm 2015, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện năm 2015 Đề án “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận” và Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện.

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, Đề án và Dự án đã cơ bản hoàn thành tốt về khối lượng, chất lượng các hạng mục công việc thực hiện trong năm 2015.

Năm 2015, Đề án “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận” thực hiện tại tỉnh Bình Thuận; thực hiện công tác đo vẽ địa chất thủy văn bổ sung trên diện tích 4.466 km2 thuộc diện tích các đề án tìm kiếm nước dưới đất (các vùng Tuy Phong, Lượng Sơn, Phan Thiết, Tánh Linh) và các vùng lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1/50.000 (vùng Lương Sơn, Phan Thiết, Hàm Tân) đã tiến hành ở giai đoạn trước đây. Tổng số điểm khảo sát đã tiến hành là 1.239 điểm (vượt 33 điểm so với thiết kế của đề án), với mật độ 0,28 điểm khảo sát/km2

Kết quả của công tác đo vẽ bổ sung của Đề án đã chính xác hóa ranh giới, làm sáng tỏ thêm thành phần đất đá, bề dày, diện tích phân bố của các tầng chứa nước; đồng thời xác định khả năng chứa nước cũng như ranh giới nhiễm mặn theo diện của các tầng chứa nước ven biển.

Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” là dự án có tính cấp thiết trong việc bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; số liệu từ kết quả của thực hiện của dự án sẽ giúp các địa phương quản lý, khai thác bền vững tài nguyên nước.

IMG_7634_re

Năm 2015, Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” thực hiện tại vùng Bồng Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát tỉnh Bình Định; vùng Ninh Hải, Phan Rang, Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận, vùng Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Tân tỉnh Bình Thuận. Các dạng công tác thi công trong năm 2015 của Dự án đã thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch đã đặt ra; các tuyến điều tra tổng quan, khu vực trọng điểm, công trình khai thác cần điều tra chi tiết được bố trí hợp lý, tài liệu thu thập trung thực, đủ thông tin.

Kết quả thi công đã làm sáng tỏ một phần về hiện trạng khai thác sử dụng, hiện trạng ô nhiễm, nhiễm mặn của nước dưới đất; nghiên cứu bổ sung và đánh giá tính thấm của đất đá chứa nước trong các trầm tích Đệ tứ và Neogen ở vùng Bồng Sơn – Phù Mỹ – Phù Cát, Ninh Hải – Phan Rang – Ninh Phước, Bắc Bình – Phan Thiết – Hàm Tân.

(Hồng Nhung – VP NAWAPI
Nguồn: Chủ nhiệm đề án, dự án)