Tăng cường kiểm soát ô nhiễm để bảo vệ nguồn nước: Dễ hay khó?

Sự phát triển bền vững của một quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có bảo đảm an ninh nguồn nước. Chính vì vậy, quản lý tài nguyên nước đóng một vai trò hết sức quan trọng, là nhân tố hàng đầu bảo đảm phát triển bền vững nguồn nước cho phát triển bền vững kinh tế – xã hội nói chung.

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã đặc biệt chú trọng đến việc phát triển bền vững nguồn tài nguyên này. Công tác quản lý tài nguyên nước Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam coi bảo vệ và quản lý nguồn nước là một nội dung quan trọng trong “Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” và đang triển khai “Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020”.

Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp và toàn diện đã trở thành quan điểm nhất quán của Việt Nam và được thể hiện xuyên suốt trong các văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, Luật Tài nguyên nước năm 2012 – văn bản pháp lý cao nhất về lĩnh vực tài nguyên nước đã thể chế các quy định, biện pháp cụ thể để thực hiện phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong các việc quy hoạch, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống tác hại do ô nhiễm nguồn nước gây ra…

Tuy nhiên hiện nay việc kiểm soát ô nhiễm nước để bảo vệ nguồn nước vẫn chưa được chú trọng, để kiếm soát được ô nhiễm nguồn nước . Theo các chuyên gia cần phải sớm xây dựng và ban hành luật Kiểm soát ô nhiễm nước. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như áp phí nước thải để có thể tạo ra nguồn tài chính để xử lý nước thải sinh hoạt trong khi ngân sách nhà nước của ta lại không thể có đủ để đầu tư cho xây dựng và vận hành các trạm xử lý nước thải.