Nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” năm 2018 – đô thị Vũng Tàu và đô thị Quy Nhơn

Ngày 30/10/2018, tại TTQH&ĐTTNNQG đã tổ chức Hội đồng Nghiệm thu cấp quản lý kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” năm 2018 – tại đô thị Vũng Tàu do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung thực hiện và tại đô thị Quy Nhơn do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Phó Chủ tịch Hội đồng cùng lãnh đạo các Ban: Quy hoạch tài nguyên nước, Điều tra tài nguyên nước, Quan trắc giám sát tài nguyên nước và các đơn vị tham gia thực hiện đề án.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh yêu cầu Chủ nhiệm báo cáo các kết quả thực hiện được của đề án năm 2018, các thay đổi, điều chỉnh của năm 2018 so với năm 2017 về khối lượng cũng như nội dung.

http://nawapi.gov.vn/http://localhost/nawapinew/wp-content/uploads/2018/10/a7.jpg

Ông Đặng Văn Quyền, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thay mặt nhóm thực hiện đề án trình bày báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện đề án tại đô thị Vũng Tàu. Nói chung, nội dung và khối lượng công việc của Đề án trong năm 2018 so với năm 2017 không thay đổi và điều chỉnh nhiều. Các kết quả đạt được bao gồm:

 – Đạt mục tiêu, nhiệm vụ của đề án đã đề ra.

 – Vốn đầu tư được duyệt hàng năm đã được sử dụng đúng mục đích, đạt được mục tiêu nghiên cứu và hiệu quả kinh tế cao.

 – Khối lượng các hạng mục công tác đã thực hiện hoàn thành đúng như khối lượng được phê duyệt và các văn bản điều chỉnh được cấp thẩm quyền phê duyệt; các phương pháp kỹ thuật đã được thực hiện đúng trình tự, phù hợp với điều kiện địa chất của vùng điều tra, đạt yêu cầu kỹ thuật và đạt hiệu quả.


a4

Ông Nguyễn Văn Giang, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thay mặt nhóm thực hiện đề án trình bày báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện đề án tại đô thị Quy Nhơn. So với năm 2017, khối lượng khoan năm 2018 giảm 268m, kéo theo dự toán cũng giảm gần 1,4 tỷ đồng. Kết quả đề án đã đạt được mục tiêu đề ra.

http://nawapi.gov.vn/http://localhost/nawapinew/wp-content/uploads/2018/10/a6.jpg

Ông Đinh Ngọc Chức đã phân công kiểm tra các sản phẩm của đề án tại 2 đô thị do 2 đơn vị thực hiện và kết luận:

  Báo cáo đề án tại đô thị Vũng Tàu đầy đủ nội dung theo yêu cầu tuy nhiên chưa có bố cục hợp lý và rõ ràng, nội dung chưa gắn kết với nhau để thể hiện rõ về sự thay đổi, điều chỉnh khối lượng, kinh phí của Đề án so với năm 2018. 

  Báo cáo đề án tại đô thị Quy Nhơn có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học đầy đủ, rõ ràng, hình thức và bố cục rõ ràng, mạch lạc. Tuy nhiên còn một số lỗi chính tả nhỏ cần xem xét lại để hoàn thiện sản phẩm.

Kết thúc buổi nghiệm thu, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Chủ tịch Hội đồng cho rằng, tập thể các tác giả, tổ thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Vũng Tàu và Quy Nhơn cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của Đề án. 

(TTDLTNN)