Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Hà Nội

IMG_1424

Sáng ngày 20/02/2017Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm

IMG_1409

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh cho rằng, Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là một đề án lớn, có ý nghĩa quan trọng với Trung tâm, khối lượng thực hiện đề án năm 2016 tại đô thị Hà Nội tương đối lớn nhưng đã đạt được kết quả tốt. Trong năm 2017, Dự án cần tập trung nguồn lực hơn nữa để hoàn thành tốt khối lượng công việc.
IMG_1416
Báo cáo tình hình thực hiện của Dự án năm 2016, ông Đào Trọng Tú, Chủ nhiệm thành phần của Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết: Khối lượng thực hiện Dự án “Bảo vệ nước dưới dất ở các đô thị lớn” tại đô thị Hà Nội trong năm 2016 như sau:
– Tổng hợp chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất với phạm vi thực hiện diện tích khoảng 1.086 km2.
– Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất với phạm vi thực hiện diện tích khoảng 1.241 km2.
– Phân tích, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước với phạm vi thực hiện diện tích khoảng 630,5 km2.
– Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất: thực hiện trên toàn bộ diện tích của đô thị Hà Nội (khoảng 3.344 km2).
– Phân tích, dự báo xu thế biến động về nhu cầu khai thác sử dụng nước dưới đất; xác định các vấn đề về phân bổ, điều hòa, phát triển tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước dưới đất: thực hiện trên toàn bộ diện tích của đô thị Hà Nội (khoảng 3.344 km2).
Tiếp đó, trong năm 2017, Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Hà Nội sẽ thực hiện các nội dung công việc như:
– Chuẩn bị nội dung thông tin, dữ liệu, số liệu và biên tập các loại bản đồ về hiện trạng xả thải vào nguồn nước trên toàn bộ diện tích thực hiện của đô thị Hà Nội.
– Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất:
+ Xây dựng các phương án quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
+ Lập và hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất.
– Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất:
+ Phân tích, dự báo xu thế biến động của nguồn nước dưới đất; xác định các vấn đề về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.
+ Xây dựng các phương án quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.
+ Lập và hoản chỉnh hồ sơ quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.
– Xây dựng vùng cấm, vùng hạn chế khai thác tài nguyên nước dưới đất.
IMG_1411
(TTDLQH&ĐTTNN)