Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở: “Nghiên cứu phương pháp xác định lượng nước mặt có thể phân bổ cho các đối tượng sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước”

IMG_1022Chiều ngày 1/4/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức cuộc Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở mở mới năm 2016: “Nghiên cứu phương pháp xác định lượng  nước mặt có thể phân bổ cho các đối tượng sử dụng nước trong quy hoạch tài nguyên nước” do KS. Phạm Thị Hồng Nhung – Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước – làm chủ nhiệm đề tài. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc Gia; các thành viên của Hội đồng cùng đại diện các Phòng, Ban trực thuộc trung tâm.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Chủ nhiệm đề tài NCKH: “Nghiên cứu đề xuất, áp dụng chỉ số tài nguyên nước mặt đánh giá khả năng nguồn nước, phục vụ quy hoạch tài nguyên nước” đã thay mặt nhóm tác giả đề tài trình bày tổng quan về đề tài bao gồm mục tiêu chính của đề tài, phương pháp thực hiện cũng như lý do chọn vùng thực hiện dự án. Đề tài được thực hiện trong năm 2016 với mục tiêu chính là:

– Đề xuất được bộ chỉ đánh giá khả năng nguồn nước mặt phù hợp với điều kiện lưu vực sông chính của Việt Nam, phục vụ quy hoạch tài nguyên nước

Áp dụng bộ chỉ số để đánh giá khả năng nguồn nước mặt cho lưu vực sông Sêrêpôk.

Mục tiêu cụ thể của đề tài sau khi hoàn thành là:

– Phục vụ quản lý tài nguyên nước, gồm: quy hoạch, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước;

– Xác định được bộ chỉ số đánh giá khả năng của nguồn nước mặt, phục vụ quy hoạch tài nguyên nước;

– Xác định ảnh hưởng của các quá trình tự nhiên và nhân tạo đến diễn biến tài nguyên nước;

– Kết quả tính toán xác định các chỉ số đánh giá nguồn nước mặt cho lưu vực sông Sêrêpôk;

– Hướng dẫn sử dụng bộ chỉ số đánh giá khả năng của nguồn nước mặt phục vụ quy hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Sêrêpôk

Hội đồng cũng đã nghe ý kiến đóng góp của các thành viên phản biện và các thành viên tham gia Hội đồng. Tất cả các thành viên đều thống nhất ý kiến về tính cấp thiết của việc thực hiện đề án, nhưng cũng lưu ý tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở đóng góp của Hội đồng

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Họp Hội đồng:

IMG_1020

IMG_1024

IMG_1022

(TT DLQH&ĐTTNN)