Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dự báo tài nguyên nước dưới đất, phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất”

IMG_1029Chiều ngày 1/4/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức cuộc Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở mở mới năm 2016: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây  dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dự báo tài nguyên nước   dưới đất, phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất” do ThS. Thân Văn Đón – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia – làm chủ nhiệm đề tài. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc Gia; các thành viên của Hội đồng cùng đại diện các Phòng, Ban trực thuộc trung tâm.

Ông Thân Văn Đón – Chủ nhiệm đề tài NCKH: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây  dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dự báo tài nguyên nước dưới đất, phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất” đã thay mặt nhóm tác giả đề tài trình bày tổng quan về đề tài bao gồm mục tiêu chính của đề tài, phương pháp thực hiện cũng như lý do chọn vùng thực hiện dự án. Đề tài được thực hiện trong năm 2016 với mục tiêu chính là:

– Xây dựng được tiêu chí đánh giá chất lượng bản tin dự báo tài nguyên nước dưới đất theo tháng phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất khu vực đồng bằng Bắc Bộ;

– Dự thảo hướng dẫn đánh giá chất lượng bản tin dự báo tài nguyên nước dưới đất đất theo tháng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đảm bảo đánh giá khách quan dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện cảnh bảo, dự báo tài nguyên nước dưới đất hiện nay

Hội đồng cũng đã nghe ý kiến đóng góp của các thành viên phản biện và các thành viên tham gia Hội đồng. Tất cả các thành viên đều thống nhất ý kiến về tính cấp thiết của việc thực hiện đề án, nhưng cũng lưu ý tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở đóng góp của Hội đồng

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Họp Hội đồng:

IMG_1028

IMG_1030

IMG_1024

(TT DLQH&ĐTTNN)