Đề án: “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên – pha III”

Do Liên đoàn Địa chất thủy văn – Địa chất công trình miền Trung (nay là Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung) thực hiện từ 2002 đến năm 2008. Đã điều tra tìm ra nguồn nước dưới đất có thể khai thác, cung cấp nước sạch cho nhân dân ở 15 vùng khan hiếm nước thuộc miền núi Trung Bộ và Tây Nguyên; thi công 59 lỗ khoan trong đó có 55 lỗ khoan có nước và bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác sử dụng với tổng lưu lượng thực bơm 94,83l/s (8.193m3/ng), có thể cấp cho 140.000 người (với mức 60l/ngày) cụ thể theo các tỉnh như sau:

– Tỉnh Kon Tum (vùng Ia Chim): 4/4 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 864m3/ngày, cung cấp cho khoảng người 14.400 người; đã bàn giao 4 lỗ khoan và 4 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Tỉnh Gia Lai (vùng Ia Kreng và Đăk Tơ Ver): 9/9 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 1.366m3/ngày, cung cấp cho người 22.766 người; bàn giao 9 lỗ khoan, 8 máy bơm điện và 1 lỗ khoan khai thác tự chảy cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Tỉnh Đăk Lăk (vùng Ea Rok): 4/4 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 694m3/ngày, cung cấp cho 11.566 người; bàn giao 3 lỗ khoan và 3 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Tỉnh Đăk Nông (vùng Gia Nghĩa): 3/3 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 162m3/ngày, cung cấp cho 2.700 người; đã bàn giao 3 lỗ khoan và 1 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Tỉnh Lâm Đồng (vùng Lộc Nga và Đinh Trang Hoà): 6/6 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 1.313m3/ngày, cung cấp cho 21.883 người; đã bàn giao 6 lỗ khoan cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Tỉnh Bình Thuận (vùng Mương Mán và Măng Tố): 10/12 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 855m3/ngày, cung cấp cho 14.250 người; đã bàn giao 6 lỗ khoan, 5 máy bơm điện và 1 máy bơm tay cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Tỉnh Khánh Hòa (vùng Sông Cầu): 3/3 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 247m3/ngày, cung cấp cho 4.116 người; đã bàn giao 3 lỗ khoan và 2 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Tỉnh Phú Yên (vùng Xuân Quang): 3/3 lỗ khoan có nước ới lưu lượng thực bơm 101m3/ngày, cung cấp cho 1.683 người; đã bàn giao 1 lỗ khoan và 1 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Tỉnh Bình Định (vùng Tây Thuận): 3/5 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 299m3/ngày, cung cấp cho 4.983 người; đã bàn giao 3 lỗ khoan và 3 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Tỉnh Quảng Ngãi (vùng Bình Thạnh): 2/4 lỗ khoan có nước ngọt với lưu lượng thực bơm 547m3/ngày, cung cấp cho 9.116 người; đã bàn giao 2 lỗ khoan và 2 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Tỉnh Quảng Nam (vùng Duy Tân): 3/3 lỗ khoan có nước ới lưu lượng thực bơm 864m3/ngày, cung cấp cho 14.400 người; đã bàn giao 3 lỗ khoan và 3 máy bơm điện cho địa phương quản lý khai thác sử dụng;

– Thành phố Đà Nẵng (vùng Hòa Phước): 3/3 lỗ khoan có nước với lưu lượng thực bơm 882m3/ngày, cung cấp cho 14.700 người; đã bàn giao 3 lỗ khoan cho địa phương quản lý.