Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất tầng Neogen vùng thành phố Hà Nội”

Mục tiêu:

– Xác định đặc điểm địa chất, địa chất thuỷ văn của tầng chứa nước Neogen;

– Đánh giá mức độ chứa nước, khoanh định diện tích có triển vọng của tầng chứa nước trong phạm vị nghiên cứu;

Đơn vị thực hiện:

Do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thi công từ năm 2007, đến nay đã thi công 6/13 lỗ khoan kết  quả các lỗ khoan như sau: LK1-N sâu 155m, tại xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, lưu lượng 16,44(l/s); LK3-N sâu 140m, tại Long Biên, Hà Nội, lưu lượng 16,40(l/s); LK6-N sâu 230m, tại xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, lưu lượng 5,50(l/s); LK8-N sâu 220m, tại xã Lệ Chi, Bắc Ninh, lưu lượng 20,06(l/s). Chất lượng nước tốt và là tầng chứa nước có triển vọng cấp nước quy mô công nghiệp trong vùng điều tra;

Riêng LK2N-TH sâu 300m, tại Tả Thanh Oai, Hà Nội, nước mặn;

LK4-N, đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội đang thi công.