Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”

Mục tiêu:
Đánh giá chi tiết đặc điểm phân bố, số lượng, chất lượng tài nguyên nước; đánh giá khả năng lưu giữ và phát triển nguồn nước;
Kết hợp tạo nguồn và xây dựng một số công trình cấp nước phục vụ dân sinh – kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các đảo quan trọng, có tầm chiến lược thuộc lãnh thổ Việt Nam.
Nhiệm vụ:
Thu thập, tổng hợp tài liệu tài nguyên nước;
Điều tra, khảo sát, đo đạc, thi công thực địa về tài nguyên nước;
Kết cấu giếng khoan khai thác và một số công trình dẫn nước;
Tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước.
Phạm vi thực hiện
Phạm vi thực hiện của dự án bao gồm các đảo:
Đảo Trà Bản, tỉnh Quảng Ninh;
Đảo Thanh Lân, tỉnh Quảng Ninh;
Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;
Đảo Hòn Tre, tỉnh Kiên Giang;
Đảo Hòn Chuối tỉnh Cà Mau.
Đơn vị chủ trì:
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
Đơn vị thực hiện
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Trung.
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Nam.
Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước.
Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước.
(Thanh Sơn – Trung tâm DLQHĐTTNN)