Các nội dung và hoạt động chủ yếu của dự án “ Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô – Gâm

Lưu vực sông Lô – Gâm là lưu vực sông Quốc tế nằm trên lãnh thổ hai quốc gia: Việt Nam và Trung Quốc với 316 km đường biên giới. Lưu vực có vị trí chiến lược chính trị, quân sự quan trọng đồng thời đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại qua các cửa khẩu.

Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô – Gâm là một trong những dự án quan trọng của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Với thế mạnh là một trong những đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực tài nguyên nước, các chuyên gia, cán bộ và công nhân viên của Trung tâm đã cố gắng hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của dự án đề ra.

 

Dự án có hai nội dung chính đó là: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:100.000 và Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 1/100.000. Để thực hiện tốt hai nội dung trên, Trung tâm đã tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

– Thu thập, rà soát, thông tin, số liệu, tài liệu và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá nguồn nước mặt.

– Phân tích ảnh viễn thám.

– Điều tra khảo sát thực địa xác định đặc trưng hình thái sông, hồ, lưu vực sông; Lấy và phân tích chất lượng nước mặt.

– Khảo sát, đo đạc mặt cắt sông, hồ; Đo dòng chảy kiệt.

– Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, số liệu, tài liệu số liệu điều tra, khảo sát thực địa và các tài liệu, số liệu thu thập theo nội dung đánh giá.

– Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước mặt.

– Biên tập và thành lập bộ bản đồ về tài nguyên nước mặt tỉ lệ 1/100.000.

– Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt.

– Thu thập, rà soát, thông tin, số liệu, tài liệu và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

– Phân tích ảnh viễn thám.

– Điều tra, khảo sát thực địa xác định diện phân bố, ranh giới, đặc điểm các tầng chứa nước, đặc điểm các điểm nước.

– Thi công các dạng công tác: địa vật lý, khoan điều tra khảo sát, hút nước thí nghiệm, trắc địa, quan trắc động thái nước dưới đất và lấy mẫu phân tích chất lượng nước.

– Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết  quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá.

– Phân tích đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất.

– Biên tập và thành lập bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000.

– Tổng hợp, xây dựng hồ sơ sản phẩm điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

Đây là những nội dung và hoạt động chính của dự án. Với mục tiêu chính khi lập dự án là đánh giá được tổng quan về sự phân bố, đặc điểm, đặc trưng chủ yếu, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước cũng như xác định được khả năng đáp ứng nguồn nước cho các mục đích sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng. Những hoạt động trên là một quy trình chuẩn được áp dụng đối với các công trình, đề tài và dự án trong công tác điều tra và đánh giá tài nguyên nước./.