“Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu”

IMG_1016

Ngày 01/4/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc Họp Hội đồng nghiệm thu báo cáo tổng kết, kết thúc dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do TS. Hồ Minh Thọ – Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung làm chủ nhiệm dự án. 

Dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu” được thực hiện trên diện tích vùng: 27958 km2; diện tích bốn đồng bằng: 6376 km2; diện tích khảo sát bổ sung: 2037 km2; diện tích tổng hợp tài liệu: 5376 km2 (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) nhằm:

– Đánh giá tác động của BĐKH và mực nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên);

Đề xuất định hướng quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ nước dưới đất trong điều kiện tác động của BĐKH và mực nước biển dâng, vùng đồng bằng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến Phú Yên).


IMG_1018 

Qua quá trình thực hiện, Dự án đã đạt được một số kết quả nổi bật như:
– Đã đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất trong vùng nghiên cứu. Cụ thể hơn:
+ Đánh giá được tương quan giữa mực nước quan trắc các tầng chứa nước qh, qp với các yếu tố khí tượng: lượng mưa, lượng bốc hơi cùng thời gian.
+ Đánh giá tác động của BĐKH đến dòng chảy NDĐ tầng qh vùng ven biển miền Trung theo 2 mùa mưa và khô
+ Đánh giá tác động của BĐKH đến dòng chảy NDĐ tầng qp vùng ven biển miền Trung theo 2 mùa mưa và khô
+ Đánh giá tác động của BĐKH đến mô đun dòng chảy NDĐ tầng qh vùng ven biển miền Trung theo 2 mùa mưa và khô
+ Đánh giá tác động của BĐKH đến mô đun dòng chảy NDĐ tầng qp vùng ven biển miền Trung theo 2 mùa mưa và khô
+ Đánh giá tác động của BĐKH đến trữ lượng động tự nhiên NDĐ tầng qh vùng ven biển miền Trung theo 2 mùa mưa và khô
+ Đánh giá tác động của BĐKH đến trữ lượng động tự nhiên NDĐ tầng qp vùng ven biển miền Trung theo 2 mùa mưa và khô
+ Đánh giá về tác động của BĐKH gây ra hạn hán.
Đã đánh giá hệ thống công trình khai thác tập trung vào các tầng chứa nước Holocen và Pleistocen và phục vụ cho ăn uống sinh hoạt, tưới nông nghiệp và sản xuất công nghiệp
+ Đã xác định nhu cầu nước cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, dân sinh và bảo vệ môi trường tài nguyên nước vùng ven biển miền Trung giai đoạn 2020 – 2025 là 5.713,02 triệu m3/năm và 5.989,21 triệu m3/năm
+ Đã quy hoạch nguồn nước cho các nhu cầu: ăn uống, sinh hoạt; nông nghiệp, công nghiệp và duy trì dòng chảy tối thiểu trên địa bàn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên
– Đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu:
+ Đề xuất 3 cơ sở phân vùng tác động của BĐKH đến NDĐ: Mực nước dưới đất, độ giàu nước và diện lộ của tầng chứa nước. Đồng thời đề xuất 3 cấp phân vùng tác động: Vùng bị tác động mạnh; vùng bị tác động và vùng bị tác động yếu
+ Để đảm bảo khai thác nguồn nước dưới đất đã phân bổ cần đầu tư xây dựng 831- 1140 công trình lỗ khoan và giếng đào đường kính lớn
+ Đề xuất cơ sở và định hướng giải pháp bảo vệ trữ lượng và chất lượng nguồn nước dưới đất vùng ven biển miền Trung

Tại Hội đồng, Chủ nhiệm dự án cũng nêu một số tồn tại như: Việc đánh giá tác động của BĐKH đến chất lượng NDĐ trong báo cáo chưa thực hiện được rõ ràng, vì không có kết quả phân tích mẫu đủ để tính toán thời kì nền của thành phần hoá học nước. Mặt khác, chưa tìm được mối liên hệ giữa thành phần hoá học NDĐ với các thành phần của BĐKH và NBD. Đồng thời chủ nhiệm dự án cũng kiến nghị: 

+ Để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất thì nhất thiết phải có tài liệu quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại các vùng cần đánh giá tác động mới cho kết quả đáng tin cậy.
+ Xây dựng bộ chỉ số nền của tài nguyên nước dưới đất theo các tầng chứa nước lãnh thổ Việt Nam, để làm cơ sở cho đánh giá của BĐKH và NBD nói riêng và các tác động khác nói chung đến tài nguyên NDĐ, nhằm phục vụ lĩnh vực quy hoạch phân bổ và bảo vệ, khai thác sử dụng bền vững NDĐ cũng như công tác quản lí nhà nước tài nguyên nước dưới đất.

IMG_1013

IMG_1011

Tại Hội đồng, Chủ nhiệm Dự án đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên, phản biện. Toàn thể Hội đồng đánh giá cơ bản Dự án đã hoàn thành tốt về khối lượng và chất lượng cũng như mục tiêu đề ra.

IMG_1012

 (TT DLQH&ĐTTNN)