Đề án: “ Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”

Mục tiêu:

Trên cơ sở đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đô thị lớn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn.

Nhiệm vụ:

Xác định được điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng nước dưới đất;

Xác định được nguyên nhân, con đường, nguy cơ và mức độ cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất;

Thực hiện một số giải pháp kỹ thuật để bảo vệ nước dưới đất cho các đô thị.

Phạm vi thực hiện:

Phạm vi thực hiện Đề án trong giai đoạn 1 bao gồm 9 đô thị là: Thành phố Hà nội, Thái Nguyên, Hải Dương, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Buôn Mê Thuột, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Mỹ Tho.

Sau khi kết thúc giai đoạn I sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả mới triển khai tiếp giai đoạn II ở các đô thị còn lại.

Đơn vị chủ trì:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Đơn vị thực hiện:

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Bắc;

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Nam;

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Nam;

Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước;

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước;

Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước.

Cục Quản lý tài nguyên nước.