Tue04202021

Last update06:30:44 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2019 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 3.

Tầng chứa nước Holocene (qh):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,25m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (QT5a-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,94m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,37m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế hạ so với thực đo tháng 3.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,91m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN). Giá trị mực nước dâng là 0,18m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam (QT17-QD). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,75m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,19m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam (QT17-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với thực đo tháng 3 có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: