Hội nghị Sơ kết đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

 Ngày 05/08/2023 tại Hội trường, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Sơ kết đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm; bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng Trung tâm; ông Lê Xuân Quý, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ Văn phòng Trung tâm – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. cùng lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và viên chức phòng Điều tra tài nguyên nước, phòng Quy hoạch tài nguyên nước của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

Ông Ngô Gia Khánh – Chánh Văn phòng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung phát biểu Khai mạc Hội nghị

Trên cơ sở nhiệm vụ được Nhà nước giao, trong 6 tháng đầu năm 2023 với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Liên đoàn, sự quyết tâm của cán bộ, viên chức và người lao động, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã triển khai tốt các nhiệm vụ với kết quả như sau:

Các nhiệm vụ chuyên môn Chính phủ:

  1. Dự án: Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nướcđã hoàn thành 100% khối lượng công tác điều tra TNN và đo địa vật lý tại 13 vùng Đang tiếp tục thực hiện công tác quan trắc tại 78 lỗ khoan; lấy và phân tích mẫu nước trong quan trắc mùa mưa tại tỉnh Quảng Nam và Bình Định; lập báo cáo kết quả thực hiện tỉnh theo kế hoạch triển khai thực hiện của Dự án. Giá trị thực hiện đạt 93,1% kế hoạch.

Nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ:

  1. Dự án: Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Năm 2023 được giao thực hiện công việc Phân tích, giải đoán tài liệu viễn thám trên phạm vi tỉnh Quảng Nam. Công việc này đang được nhà thầu là Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Viễn thám triển khai thực hiện, đáp ứng mục tiêu, tiến độ và yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế của dự án. Giá trị thực hiện đạt 79,9% kế hoạch.

Nhiệm vụ đặc thù

  1. Nhiệm vụ: Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2023 – vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Công tác quan trắc nước dưới đất: Vùng Tây Nguyên có 118 điểm với 138 công trình quan trắc; vùng Nam Trung Bộ có 28 điểm với 41 công trình. Tất cả các công trình quan trắc đang hoạt động bình thường, số liệu thu thập đúng yêu cầu kỹ thuật; xử lý, cập nhật vào cơ sở dữ liệu, gửi về Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước theo quy định. Giá trị thực hiện đạt 50,3% kế hoạch.

 Nhiệm vụ nguồn vốn môi trường

  1. Nhiệm vụ: Quan trắc môi trường nước dưới đất tại vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.Thực hiện công tác bơm lấy mẫu và xử lý số liệu lấy mẫu nước dưới đất tại 104 công trình vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Các dạng công tác đang được tiến hành theo mục tiêu năm đã xây dựng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế của nhiệm vụ. Giá trị đã thực hiện đạt 53,3% kế hoạch.

  Nhiệm vụ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường chuyển tiếp
  5. Dự án: Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Kôn – Hà Thanh và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Các dạng công tác đang được tiến hành theo mục tiêu đã xây dựng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế của dự án. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan và chủ quan, trong đó có các nội dung cần thống nhất về phương pháp thực hiện giữa các dự án trong nhóm SCT, nên tiến độ thực hiện các dạng công tác đang bị chậm so với tiến độ đã đăng ký với Trung tâm. Giá trị thực hiện đạt 59,1% kế hoạch.
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Liên đoàn khuyến khích các phòng ban tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu nhập cho cán bộ nhân viên Liên đoàn.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc đã chúc mừng những thành tích mà Liên đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ. Ông Thanh hy vọng, với những kết quả đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; với tinh thần trách nhiệm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đã được giao, Liên đoàn sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2023.

Trong 6 tháng cuối năm 2023,  Tổng Giám đốc đề nghị đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản như: ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực làm chuyên môn, kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định bộ máy, phân công thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, bám sát và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm.

  Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: ceviwrpi.gov.vn