Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Điểm tựa vững chắc của người lao động

e61b8e68d4be93a0bb2e12f1da589a70Công đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-CĐB ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn Bộ TNMT trên cơ sở hợp nhất 03 Công đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trung, Nam.

Trên cơ sở hợp nhất Công đoàn Trung tâm Quy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có 08 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Trung tâm Quy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 20 Công đoàn bộ phận và 93 Tổ Công đoàn hoạt động khắp cả nước

Ngay từ ngày đầu thành lập cho đến nay, Công đoàn Trung tâm đã làm được trước tiên chính là luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đã góp phần đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Ngay từ những ngày đầu thành lập đầu tiên với chỉ có công đoàn viên, đến nay qua 2 kỳ đại hội thì tổng số công đoàn viên của Công đoàn Trung tâm gần 1000 người. Điều đó cho thấy quy mô mở rộng sản xuất và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động đã tăng gấp nhiều lần.

Công đoàn tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, của Công đoàn Bộ và Trung tâm có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Đồng thời tổ chức công đoàn còn tham gia phát động, tổ chức hoạt động các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất, dịch vụ của đơn vị.

Trải qua gần 10 năm hoạt động, Công đoàn Công đoàn Trung tâm đã khẳng định là điểm tựa vững chắc của người lao động, là cầu nối cho các phong trào thi đua lao động để Công đoàn Trung tâm có những bước tiến vững vàng như hiện nay. Đó là những thành quả lao động vẻ vang, đáng tự hào của Công đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đạt được trên chặng đường 10 năm.

(Ông Vũ Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG)