Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn TNN là một trong bốn Trung tâm dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ về tài nguyên nước của NAWAPI

1Đó là ý kiến đánh giá của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước, được tổ chức vào tháng 01 năm 2015.

Là một trong bốn Trung tâm trực thuộc của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, trải qua quá trình kiện toàn bộ máy, thay đổi chức năng nhiệm vụ và tên gọi, năm 2014, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đã khẳng định là một trong bốn Trung tâm dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Giám đốc đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước trong năm 2014. Trong năm qua, Trung tâm đã không ngừng lớn mạnh, luôn đảm bảo thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động, thu nhập năm sau cao hơn năm trước nhiều lần, với vị trí là một trong những đơn vị có thu nhập cao của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Cũng trong năm 2014, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác kiểm tra xét duyệt tài chính, luôn tuân thủ mọi quy định về kế toán – tài chính, đảm bảo tính minh bạch trong công tác điều hành, chi tiêu của đơn vị; thực hiện tương đối tốt công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2013 của Trung tâm.

Đồng chí Tổng Giám đốc đề nghị, trong năm 2015, ngoài việc hoàn thành tốt các dự án được giao, đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc tìm kiếm hợp đồng dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho CBCNV Trung tâm. Bên cạnh việc mở rộng và tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, Trung tâm cần xây dựng định hướng phát triển theo sát chức năng và nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo điều hành tốt, không ngừng cải tiến quy trình làm việc để tăng năng suất lao động, thường xuyên rà soát bộ máy sao cho tinh gọn, hiệu quả nhất – đây là một trong những điều kiện tiên quyết và quan trọng nhằm giúp Trung tâm ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững.Về mặt chuyên môn, Trung tâm cần nâng cao trình độ cho các cán bộ kỹ thuật, không ngừng đào tạo về chuyên môn cũng như thực nghiệm, chú trọng đào tạo lại các nhân sự chưa đáp ứng được yêu cầu công việc để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đồng chí Tổng Giám đốc mong rằng, trong năm 2015, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước sẽ không những khẳng định thế mạnh ở lĩnh vực tư vấn và dịch vụ mà còn là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật về tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

(Trung tâm KT&TVTNN – NAWAPI)