Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước

IMG_6312_Copy

Chiều ngày 04/1/2018 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đánh giá cán bộ lãnh đạo của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

IMG_6304_Copy

Bà Nguyễn Thị Hạ – Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia giao 01 nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng công cụ mô phổng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất”, các kết quả nổi bật đạt được như sau:

– Công tác quan trắc quốc gia tài nguyên nước: hoàn thành công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất, tài nguyên nước mặt; dự báo, cảnh báo tốc độ hạ thấp mực nước và xâm nhập mặn vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, biên soạn bản tin chuyên đề tìa nguyên nước dưới đất; Lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2017 vủa Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở: năm 2017, Trung tâm thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng công cụ mô phổng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất”, đã hoàn thành đề tài và được đánh giá là đề tài có tính ứng dụng cao trong công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Định hướng trọng tâm năm 2018

– Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước quốc gia: Quan trắc tài nguyên nước dưới đất, quan trắc tài nguyên nước mặt, biên soạn bản tin chuyên đề dự báo, cảnh báo tốc độ hạ thấp mực nước và xâm nhập mặn vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ (trong phạm vi đồng bằng sông Cửu Long); lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2018 của Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước.

– Tiếp tục tìm kiếm, thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho CBCNV.

– Triển khai thực hiện tổ chức bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của đơn vị

IMG_6315_Copy

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2017, đồng thời cũng đề nghị, trong những năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực quan trắc, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước; nâng cao học hỏi, quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước. Ông Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_6308_Copy

IMG_6309_Copy

IMG_6310_Copy

IMG_6312_Copy