Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

IMG_6320_Copy

Sáng ngày 05/1/2018 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đánh giá cán bộ lãnh đạo của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng, đại diện các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

 

IMG_6319_Copy

Ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước được giao 02 nhiệm vụ Chính Phủ, 01 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 01 nhiệm vụ chuyên môn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao, 02 đề tài khoa học, 01 nhiệm vụ quy hoạch, các kết quả nổi bật đạt được như sau:

– Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”: năm 2017, Trung tâm thực hiện tại 02 đô thị lớn là đô thị Hà Nội và đô thị Quy Nhơn, kết quả thực hiện 100% khối lượng được giao, chất lượng các hạng mục công việc và sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với dự toán được phê duyệt

– Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: Công tác thu thập, rà soát thông tin, số liệu, tài liệu đã thu thập được các tài liệu về địa chất, địa chất thủy văn của vùng nghiên cứu; kết quả của công tác điều tra đã khoanh được 05 vùng có triển vọng chứa nước dưới đất. Tiến độ, chất lượng các hạng mục công việc và sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu dự án.

       – Nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ “Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)” và nhiệm vụ cấp trên giao “Thi công khoan mới các điểm quan trắc và các công việc kèm theo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” thuộc Dự án “Xây dựng mới 70 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc Trung Bộ” đều Đạt 100% khối lượng được giao, chất lượng các hạng mục công việc và sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với dự toán được phê duyệt.

 

– Năm 2017, về nhiệm vụ Khoa học công nghệ, Trung tâm thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. Áp dụng cho TP. Hà Nội” và 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu ứng dụng công cụ tự động chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy nước dưới đất”.Toàn bộ khối lượng và dự toán thực hiện bước năm 2017 đã được thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được duyệt, phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.

– Nhiệm vụ quy hoạch: “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng”: Đơn vị đã thực hiện được 100% khối lượng thực hiện năm 2017 của dự án.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

– Trong năm 2017, Xưởng sản xuất nước tinh khiết nay nâng cấp thành Trung tâm Sản xuất nước tinh khiết đã bắt đầu tiếp cận thị trường và có những chuyển biến tích cực trong công tác sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, Trung tâm đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời với thực tế sản xuất, kinh doanh

Định hướng trọng tâm năm 2018

– Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới được ban hành, hoàn thiện đề án vị trí việc làm tại Trung tâm để kiện toàn, sắp xếp nguồn nhân lực và điều hành hoạt động của Trung tâm một cách có hiệu quả hơn

– Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự phù hợp với các vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ mới của đơn vị

– Tích cực chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, liên hệ với các chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, các đơn vị trong và ngoài Bộ nhằm phát huy năng lực hiện có của Trung tâm tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động và tạo nguồn thu cho Trung tâm về các lĩnh vực dich vụ

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác kế hoạch – tài chính tại đơn vị.

– Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất

IMG_6325_Copy

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2017, đồng thời cũng đề nghị, trong những năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, sớm kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định bộ máy để CBCNV yên tâm công tác. Ông Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước./.

IMG_6321_Copy