Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Ngày 26/7/2017, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị bao gồm các cán bộ chủ của Liên đoàn; Ông Phan Chu Nam – Liên đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn và Ông Ngô Tuấn Tú, Phó Liên đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Thay mặt ban Lãnh đạo Liên đoàn, Ông Ngô Tuấn Tú – Phó Liên đoàn Trưởng đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

bai114_1_3a

Ông Ngô Tuấn Tú – Phó Liên đoàn Trưởng trình bày Báo cáo trước Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên cơ sở nhiệm vụ được nhà nước giao và dưới sự điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Liên đoàn, sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2017, Liên đoàn thực hiện 02 nhiệm vụ chính phủ là “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” và “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”; 02 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ là “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác NDĐ trong các tầng chứa nước trầm tích đệ tứ Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” và “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên NDĐ tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”; 01 nhiệm vụ thường xuyên là “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ”; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế như “Nghiên cứu định hướng giải pháp khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước khoáng – nước nóng lãnh thổ Việt Nam” và hợp phần “Đánh giá trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước dưới đất”. Các công tác sửa chữa, đầu tư phát triển, sản xuất dịch vụ đang tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch. Nhìn chung, các đề tài, dự án mà Liên đoàn đang thực hiện đều đạt kết quả tốt, theo đúng tiến đô thi công và đảm bảo chất lượng.

Về phương hướng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017: Liên đoàn tiếp tục phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quan trắc tài nguyên nước quốc gia và các đề án, dự án theo đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả; đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa về ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn; tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch phê duyệt. Bên cạnh đó thực hiện các nhiệm vụ về tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh sản xuất dịch vụ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn; tổ chức thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của Liên đoàn.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp ./.

Một số hình ảnh của hội nghị:

bai114_2_3a

bai114_3_3a

bai114_4_3a