Hoàn thành xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Read More

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã rất tích cực tham gia xây dựng hệ thống các quy định kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật ở lĩnh vực tài nguyên nước. Tháng 9 vừa qua, Trung tâm đã hoàn thành xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Ngày 17/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh (sau đây gọi tắt là quy hoạch tổng hợp lưu vực sông) áp dụng cho các nội dung sau: Lập nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; Lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2020 và thay thế Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Theo Thông tư, hệ số điều chỉnh gồm: (1) Điều kiện áp dụng là tổ hợp các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công vi ệc làm căn cứ để xây dựng tổ hợp điều kiện chuẩn. Các điều kiện của vùng chuẩn được quy định riêng cho nhiệm vụ lập quy hoạch và lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; (2) Hệ số điều chỉnh trong trường hợp lập nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông và lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông với điều kiện áp dụng khác với điều kiện chuẩn thì định mức được điều chỉnh theo c ác hệ số điều chỉnh tương ứng; (3) Định mức cho việc điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông được tính trên cơ sở định mức quy hoạch tổng hợp lưu vực sông lập mới và áp dụng hệ số điều chỉnh như sau: Trường hợp quy hoạch đã được lập dưới 5 năm, hệ số K = 0,7; Trường hợp quy hoạch đã được lập từ 5 đến dưới 7 năm, hệ số K = 0,85; Trường hợp quy hoạch đã được lập từ 7 năm trở lên, hệ số K = 0,95.

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=644&lang=vi

(NAWAPI)