Phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định 3510/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016.

Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa chi phí của tổ chức, cá nhân và cơ quan trong thực hiện, giải quyết TTHC; từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Đồng thời, tổ chức triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với thực tế. Trong đó, các nhiệm vụ phải xác định rõ nội dung, thời hạn, sản phẩm cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ và tăng cường phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2522/QĐ-BTNMT ngày 29/9/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về kiểm soát TTHC; nhiệm vụ rà soát, cải cách TTHC trọng tâm.

Cụ thể, các Vụ, Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định, TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện công bố TTHC; thường xuyên tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các địa phương về chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường; cập nhật, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của Bộ và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC.

Vụ Pháp chế tham gia ý kiến, thẩm định các quy định, TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát TTHC; phối hợp Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền thực hiện truyền thông, tuyên truyền về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; phối hợp thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong cải cách TTHC.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp tổ chức đối thoại, giao lưu trực tuyến để giải quyết các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình giải quyết TTHC; các kiến nghị đề xuất đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, đánh giá về chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT. Chánh Văn phòng Bộ xây dựng quy trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trong nội bộ cơ quan nhằm bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thòi gian thực hiện phân công trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC. Vụ trưởng Vụ Pháp chế rà soát, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định thực hiện liên thông TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp về tài nguyên và môi trường.

(Theo monre.gov.vn)