Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2015 của Trung tâm QH&ĐTTNNQG

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3304/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2015 tại Quyết định số 21/QĐ-TNNQG ngày 03/02/2015 với những nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:
Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức trong quá trình tổ chức thực hiện CCHC của Trung tâm; nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức tham gia vào tiến trình cải cách, giám sát hoạt động thực thi nhiệm vụ của cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm.
2. Mục tiêu cụ thể:
– Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phù hợp với Chương trình cải cách hành chính của Trung tâm năm 2015;
– Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;
– Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự giám sát của các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nội dung cải cách hành chính; giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm;
– Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thông tấn, báo chí đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Trung tâm năm 2015 tập trung vào những nội dung sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ và Trung tâm.
2. Tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể và thủ trưởng đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ, Trung tâm.
3. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Kế hoạch CCHC của Bộ giai đoạn 2012 – 2015, Kế hoạch CCHC của Bộ năm 2015, Kế hoạch CCHC năm 2015 của Trung tâm. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sau:
– Cải cách thể chế: thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm tập trung xây dựng dự thảo 03 Thông tư trình Bộ trưởng ban hành năm 2015; tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL về lĩnh vực tài nguyên nước, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước và ngành nước.
– Tình hình triển khai cải cách thủ tục hành chính: tuyên truyền về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ; thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong hoạt động của Trung tâm; rà soát, xây dựng các quy định phù hợp với hoạt động của Trung tâm.
– Cải cách tổ chức bộ máy: Tuyên truyền về kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
– Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức: triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hợp lý, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Trung tâm; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức trong Trung tâm; tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Trung tâm giai đoạn 2012 – 2020; trọng tâm là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực viên chức trong việc soạn thảo văn bản và thực hiện công tác CCHC.
– Cải cách tài chính công: rà soát, cập nhật và hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, kế toán thuộc thẩm quyền của Trung tâm theo quy định; tiếp tục cải tiến công tác dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể về công tác kế hoạch, tài chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về: quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm quản lý nhân sự; quản lý xét duyệt, thực hiện kịp thời việc quyết toán đối với các đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Bộ; triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công” theo Quyết định số 1805/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
– Hiện đại hóa nền hành chính: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Trung tâm: ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý văn bản; đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Trung tâm.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn,…
2. Đăng tải thông tin cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
3. Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông về nội dung cải cách hành chính của Trung tâm.
4. In ấn, phát hành các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về cải cách hành chính của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
5. Tổ chức các phong trào thi đua, vận động cán bộ, viên chức tham gia các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật,…

(VP NAWAPI)