Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Trung tâm QH&ĐT TNN QG

Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Tổng Giám đốc Trung tâm đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (tại Quyết định số 23/QĐ-TNNQG). Nội dung chính của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Trung tâm như sau:
I. Mục tiêu
1. Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của Trung tâm, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý.
2. Nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trung tâm, bảo đảm thực thi nhiệm vụ đạt chất lượng và hiệu quả.
3. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính trên cơ sở đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phục vụ hiệu quả yêu cầu quản lý và yêu cầu xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; bảo đảm việc phân bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác minh bạch, hiệu quả, quản lý theo mục tiêu.
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện giao lưu trực tuyến giữa Trung tâm với các đơn vị trực thuộc và các đơn vị trong Trung tâm nhằm tiết kiệm tối đa chi phí; tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Trung tâm.
Trọng tâm CCHC năm 2016 là: Triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại Trung tâm đồng thời nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ viên chức, người lao động, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành.
II. Nhiệm vụ
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
– Tập trung chỉ đạo triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Trung tâm trong việc thực hiện chương trình công tác và kế hoạch CCHC năm 2016 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.
– Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính một cách thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo các kết quả cải cách hành chính.
– Phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành công tác CCHC của Trung tâm.
– Tăng cường công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ CCHC.
2. Cải cách thể chế
– Tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL về lĩnh vực tài nguyên nước, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước.
– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường đặc biệt là tài nguyên nước.
3. Cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong hoạt động của đơn vị.
4. Cải cách tổ chức bộ máy
– Tiếp tục rà soát và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trung tâm. Tiếp tục triển khai việc thực hiện quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập theo chủ trương của Nhà nước.
– Thực hiện phân cấp hợp lý giữa Trung tâm với các đơn vị trực thuộc, phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức
– Triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hợp lý, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Trung tâm; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức trong Trung tâm.
– Tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Trung tâm giai đoạn 2012 – 2020; trọng tâm là tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
– Tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực của viên chức, người lao động trong lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm.
6. Cải cách tài chính công
– Rà soát, cập nhật và hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, kế toán thuộc thẩm quyền của Trung tâm theo quy định.
– Tiếp tục cải tiến công tác dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể về công tác kế hoạch, tài chính.
– Rà soát và đề xuất xây dựng, sửa đổi các định mức kinh tế kỹ thuật chưa phù hợp hoặc còn thiếu.
– Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về: quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm quản lý nhân sự.
7. Hiện đại hóa hành chính
– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Trung tâm; triển khai thực hiện giao lưu trực tuyến giữa Trung tâm với các đơn vị trực thuộc.
– Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Trung tâm.
III. Giải pháp
1. Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC của Trung tâm, của đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức và viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; đưa nội dung cải cách hành chính vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; quy định kết quả thực hiện cải cách hành chính là tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm.
2. Tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch.
3. Xây dựng, thiết lập mạng lưới đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính.
4. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch của Trung tâm và của đơn vị.
5. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các đơn vị thuộc Trung tâm; đồng thời, có chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác cải cách hành chính.
6. Khen thưởng kịp thời, chính xác những cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác CCHC và phê bình, kỷ luật những cá nhân, đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ CCHC; công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.
(Thanh Loan- VP NAWAPI)