Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 – 2020 với những mục tiêu chính sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về tài nguyên và môi trường bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, khả thi và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ quốc tế.

2. Thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cải cách mạnh mẽ nhằm tạo sự bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch hướng tới nền hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cải cách TTHC giữa các đơn vị thuộc Bộ và trong nội bộ từng đơn vị thuộc Bộ; bảo đảm mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về TTHC của ngành đạt trên 80% vào năm 2020.

3. Thực hiện tinh giản biên chế; tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngành bảo đảm sự tập trung, thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; tập trung triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng cơ bản yêu cầu về số lượng, nâng cao chất lượng một bước, có cơ cấu hợp lý; 100% các đơn vị thuộc Bộ có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

4. Tăng cường tính minh bạch, hiệu quả quản lý theo mục tiêu trong việc phân bổ, sử dụng ngân sách; đẩy mạnh triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các đơn vị sự nghiệp.

5. Hoàn thành mục tiêu thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; 100% các TTHC của Bộ được cung cấp ở mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử Bộ đến năm 2020. Áp dụng và thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với phát triển ngành tài nguyên và môi trường; đến năm 2020, 100% các đơn vị hành chính thuộc Bộ tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; 90% các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ hoàn thành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

(Theo monre.gov.vn)