Đánh giá chất lượng giám sát định kỳ hàng năm Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia

Sáng nay, ngày 21 tháng 4 năm 2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp đánh giá chất lượng giám sát định kỳ hàng năm Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia.

Tham gia buổi họp có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công, Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo các Ban, bà Phạm Thị Xuân, chuyên gia đánh giá của Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT và toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Trung tâm.

Anh_Cong_ISO

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Nguyễn Chí Công phát biểu tại buổi họp

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã được cấp Giấy Chứng nhận đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho lĩnh vực Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (Số chứng nhận No: W0420 ngày 10/12/2014). Trước đó, ngày 28 tháng 11 năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành Quyết định về việc Ban hành Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Từ khi ban hành cho đến nay, toàn bộ các phòng ban chức năng của Trung tâm đã nghiêm túc thực hiện và đưa hệ thống văn bản TCVN ISO 9001:2008 vào áp dụng trong các hoạt động thực tế của toàn Trung tâm.

Theo quy định, Trung tâm đã mời chuyên gia đánh giá của Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT đánh giá chất lượng đối với các quy trình đã được ban hành của Trung tâm.

XUan_ISO

Bà Phạm Thị Xuân, Chuyên gia đánh giá phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, đại diện cho Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT, bà Phạm Thị Xuân, chuyên gia đánh giá đã nêu nội dung và phương pháp làm việc. Theo đó, chuyên gia sẽ trực tiếp kiểm tra, đánh giá việc trực tiếp thực hiện 10 quy trình của Trung tâm qua hồ sơ của Văn phòng, Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban Quan trắc tài nguyên nước, Ban Kế hoạch – Tài chính, cụ thể gồm:

QT-07/TNNQG: Quy trình Họp xem xét của Lãnh đạo

QT-08/TNNQG: Quy trình Tuyển dụng

QT-09/TNNQG: Quy trình Quản lý đoàn ra

QT-10/TNNQG: Quy trình Quản lý đoàn vào 

QT-11/TNNQG: Quy trình Quản lý đề tài, dự án chuyên môn 

QT-12/TNNQG: Quy trình Quản lý đề tài khoa học công nghệ

QT-13/TNNQG: Quy trình Xuất bản bản tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước

QT-14/TNNQG: Quy trình Quản lý tài liệu quan trắc tài nguyên nước

QT-15/TNNQG: Quy trình Quản lý tài sản cố định

QT-16/TNNQG: Quy trình Quản lý thiết bị quan trắc tài nguyên nước

QT-17/TNNQG: Quy trình Quản lý văn bản đi- đến

Kết thúc buổi kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia, đại diện Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT đã thông báo nhận xét, đánh giá, khuyến nghị để Trung tâm sửa đổi bổ sung các quy trình, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và tiếp tục cải tiến hệ thống ISO tại Trung tâm./.

  

(Thanh Loan -VP NAWAPI)