Cục Quản lý tài nguyên nước: Cấp 62 giấy phép tài nguyên nước

Theo thống kê của Cục Quản lý tài nguyên nước, đến nay, Cục đã tiếp nhận và thẩm định 95 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước các loại; cấp được 62 giấy phép. Trong số đó, có 24 giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất; 21 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 5 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và 12 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. 

Số hồ sơ còn lại đang trong quá trình thẩm định, yêu cầu sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh. Đến nay, Cục đã thu được 510 triệu đồng trên tổng số 600 triệu đồng thu phí, lệ phí cấp phép theo kế hoạch được giao cả năm. Công tác cấp phép tài nguyên nước được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

(Theo Monre.gov.vn)