Ban hành danh mục lưu vực sông liên tỉnh

Ngày 01 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-TTg về việc Ban hành danh mục lưu vực sông liên tỉnh.

 

Theo Quyết định này, nước ta hiện có 392 sông, suối liên tỉnh (gồm 313 sông liên tỉnh thuộc các hệ thống sông lớn và 79 sông liên tỉnh độc lập thuộc 23 lưu vực sông độc lập khác). Mỗi sông bao gồm các nội dung cụ thể về mã số sông, tên sông, tên sông mà sông đó chảy vào, chiều dài sông, diện tích lưu vực và phạm vi phân bố của lưu vực sông.

313 sông liên tỉnh thuộc các hệ thống sông lớn, gồm: sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, 8 sông; sông Hồng – Thái Bình, 132 sông; sông Mã, 8 sông; sông Cả, 8 sông; sông Vu Gia – Thu Bồn, 6 sông; sông Ba, 17 sông; sông Đồng Nai, 54 sông và sông Cửu Long (Mê Công, gồm cả sông Sê San và sông Srêpốk), 80 sông.

Xem chi tiết Quyết định số 1989/QĐ-TTg tại đây:

http://www.dwrm.gov.vn/index.php?rm=Laws&in=lawsdetail&id=1129

(“Danh mục lưu vực sông” là tập hợp các lưu vực sông được phân loại dựa trên các tiêu chí về tầm quan trọng, quy mô diện tích lưu vực, chiều dài sông chính, đặc điểm về mặt hành chính – lãnh thổ và các căn cứ khác (Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Quản lý lưu vực sông).

Danh mục lưu vực sông liên tỉnh: bao gồm các lưu vực sông có diện tích lưu vực nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  trở lên (Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Quản lý lưu vực sông).

 

(Theo DWRM)