Cần thúc đẩy giải pháp sáng tạo về quản lý nguồn nước bền vững

Việc đạt được và duy trì an ninh nguồn nước đang ngày càng khó khăn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt là tại các khu vực dễ bị tổn thương như miền núi và nơi có khí hậu khô cằn. Do vậy, cần xác định con đường để tích hợp các hiểu biết khoa học dựa trên các tác động khí hậu đối với an ninh nguồn nước và đưa ra những chính sách giảm nhẹ và thích ứng với những biến đổi khí hậu sau này.

Diễn đàn Kiến thức về an ninh nước và biến đổi khí hậu được tổ chức nhằm  hướng tới xây dựng, khởi động dự án “Giải quyết vấn đề an ninh nước: Các tác động của khí hậu và các giải pháp thích ứng ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê”, đồng thời,  đưa ra các khuyến nghị cho các lĩnh vực chính: Nâng cao nhận thức và Truyền thông giữa các bên liên quan.

Diễn đàn quy tụ các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định, đối tác và các cộng tác viên làm việc trong lĩnh vực nước để chia sẻ kiến thức và ý tưởng tốt nhất để quản lý tài nguyên nước bền vững dưới tác động của những sự thay đổi trên toàn cầu. Tại Diễn đàn, các đại biểu sẽ được tham gia vào các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh nước trong đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tương lai bền vững.

bai130

Diễn đàn Kiến thức sẽ giải quyết vấn đề an ninh nước trước tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tảo luận tập trung vào các chủ đề như sau:

Một là, xác định những khoảng trống còn lại trong cuộc đối thoại khoa học-chính sách về an ninh nước và ngoại giao nước

Hai là, làm rõ vai trò của các mạng lưới quốc tế và khoa học cùng với vai trò của truyền thông giữa các bên liên quan.

Ba là, xác định tác động của khí hậu và giới thiệu các giải pháp sáng tạo và các chiến lược thích ứng để giải quyết các thách thức về an ninh nguồn nước.

Bốn là, tham gia đối thoại về các tiêu chí khoa học để đạt được SDGs liên quan đến nước và Hiệp định Paris từ những quan điểm từ các nghiên cứu trẻ và các chuyên gia đầu ngành.