BÌNH CHỌN SỰ KIỆN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Thực hiện Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm ban hành tại Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố danh mục các sự kiện được đưa vào bình chọn là 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2023.
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức bình chọn, công bố sự kiện ngành tài nguyên và môi trường nhằm đánh giá các mặt hoạt động sau kết thúc năm công tác; nâng cao nhận thức cộng đồng, tôn vinh các sự kiện có tác động tích cực đến đời sống xã hội hoặc phản ánh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, trong năm 2023, Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến rất lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước trong bối cảnh nguồn nước Việt Nam được đánh giá là “quá thừa, quá thiếu, quá bẩn” và bảo đảm tài nguyên nước được quản lý như tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Luật Tài nguyên nước 2023 gồm 10 Chương và 86 Điều, đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thông qua 4 nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua tại Nghị Quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022, gồm: (1) Bảo đảm an ninh nguồn nước; (2) Xã hội hóa ngành nước; (3) Kinh tế tài nguyên nước và (4) Bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống tác hại do nước gây ra.
Trong đó, về đảm bảo an ninh nguồn nước: Luật Tài nguyên nước 2023 đã quy định rõ nội dung về quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn diện các vấn đề nước  trên cơ sở thống nhất quản lý tài nguyên nước; chủ độngnguồn nước trong mọi tình huống.
Về xã hội hóa ngành nước: Luật Tài nguyên nước 2023 đã xây dựng được chính sách minh bạch, rõ ràng khuyến khích được các nhà đầu tư tham gia vào việc xã hội hóa; tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư.
Về kinh tế tài nguyên nước: Luật Tài nguyên nước 2023 đã bổ sung các quy định nhằm tính đúng, tính đủ giá trị sử dụng của nước; tạo công bằng giữa các đối tượng sử dụng tài nguyên nước; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Về bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống tác hại do nước gây ra: Luật Tài nguyên nước 2023 đã bổ sung các biện pháp, chính sách quản lý, bảo vệ, phát triển nguồn tài nguyên nước dưới đất hiệu quả, nhất là tại các vùng hạn chế khai thác.
Bốn nhóm chính sách trên được thể hiện xuyên suốt trong Luật tại các quy định về: Nguyên tắc quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra; Điều tra cơ bản tài nguyên nước, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước; Quy định về bảo vệ, phục hồi nguồn nước; Điều hoà, phân phối tài nguyên nước; Khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra; Công cụ kinh tế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; Hợp tác quốc tế về tài nguyên nước; Thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước và Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước.
Nguyên tắc cốt lõi của Luật là Tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất lượng, giữa nước mặt và nước dưới đất, giữa thượng lưu và hạ lưu; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước, nguồn nước với trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, vận hành công trình thủy lợi, thủy điện, cấp nước đô thị, cấp nước nông thôn; Giải quyết những chồng chéo, đan xen, xung đột, có lỗ hổng trong các luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia.
Các tổ chức, cá nhân dành sự quan tâm, tham gia bình chọn sự kiện tài nguyên và môi trường năm 2023 và sự kiện “Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước sửa đổi, bước tiến lớn trong phương thức quản trị hiệu quả, bền vững tài nguyên nước”
Thời gian bắt đầu: 15:00 15/12/2023 – Thời gian kết thúc: 17:00 24/12/2023
Nguồn: dwrm.gov.vn