Thông tư 04/2022/TT-BTNMT

Thông tư 04/2022/TT-BTNMT ngày 03 tháng 06 năm 2022 Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô – dôn và bức xạ cực tím.