Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2020 vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 5.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 41/59 công trình mực nước hạ, 6/59 công trình mực nước dâng và 12/59 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,28m tại TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Q625020) và giá trị dâng cao nhất là 1,10m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh (Q625020).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -12,85m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q404020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,64m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4  có xu thế hạ, có 33/53 công trình mực nước hạ, 10/53 công trình mực nước dâng và 10/53 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,78m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630030) và giá trị dâng cao nhất là 1,00m tại Phường Cái Vồn, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Q209030M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -28,10m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,56m tại phường Cái Vồn, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Q209030).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5.

            Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 5 ở quận 12 tại phường Đông Hưng đạt -28,10m (Q019340) và phường Trung Mỹ Tây đạt -24,20m (Q011340) đạt 70,25% và 60,5% mực nước hạ thấp cho phép (-40m) của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 40/49 công trình mực nước hạ, 4/49 công trình mực nước dâng và 5/49 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621040) và giá trị dâng cao nhất là 0,43m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -26,02m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,73m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5.

            Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 5  ở quận 12 tại phường Hiệp Thành đạt -21,27m (Q017030M1); huyện Nhơn Trạch tại xã Hiệp Phước đạt -19,12m (Q039340M1) đạt 53,18%, 63,73% mực nước hạ thấp cho phép         (-30m) của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)     

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 36/53 công trình mực nước hạ, 8/53 công trình mực nước dâng và 9/53 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,22m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Q22504TM1) và có một công trình mực nước dâng với giá trị là 0,41m tại  Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217030M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,78m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,09m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050)

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 5 ở quận 12 tại phường Trung Mỹ Tây đạt -25,78m (Q011040) và ở huyện Bình Chánh tại xã Lê Minh Xuân đạt -19,90m (Q808040) đạt 64,45% và 49,75% mực nước hạ thấp cho phép (-40m) của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 28/40 công trình mực nước hạ, 7/40 công trình mực nước dâng và 5/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,69m tại xã Bình Đông, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Q622060) và giá trị dâng cao nhất là 1,64m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,08m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,15m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 5.

            Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 5 ở huyện Thủ Thừa tại xã Nhị Thành đạt -25,08m (Q604060); ở huyện Lai Vung tại xã Hòa Long đạt -16,44m (Q206040M1) đạt 83,6%, 54,8% mực nước hạ thấp cho phép (-30m) của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.