Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2020 vùng Bắc Trung bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 5.

TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, với 48/66 công trình có mực nước hạ, 12/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 6/66 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại xã Quỳnh Dị, Tx. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (QT1-NA) và dâng cao nhất là 0,35m tại xã Hưng Hòa, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An (QT12a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,21m xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là -14,76m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 5 với 42/66 công trình mực nước hạ, 15/66 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 9/66 dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở khu vực huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa); huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Quảng Trạch, Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) và mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m tập trung chủ yếu khu vực huyện Thái Hòa (tỉnh Nghệ An); huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình).

TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4 với 47/71 công trình có mực nước hạ, 18/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 6/71 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,26m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HK) và dâng cao nhất là 0,58m tại P. Nghi Thu, Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (QT8b-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,20m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là -13,19m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 5 với 39/71 công trình mực nước hạ, 14/71 công trình mực nước dâng và 18/66 dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp từ 1,0 đến 2,0m tập trung ở khu vực huyện Nghi   Lộc (tỉnh Nghệ An), hạ thấp từ 0,5 đến 1,0m phân bố ở huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa); huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An); huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) và mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở khu vực huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa); huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh)