Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo. Kết quả được thể hiện như sau:
1. Tầng chứa nước Holocene (qh):
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế hạ với 17/22 công trình mực nước hạ, 4/22 công trình mực nước dâng và 1/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể (xem hình 1). Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,12m tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD) và hạ thấp nhất là 0,68m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT3b-QN).
Trong tháng 9, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,72m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,09m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với cùng thời điểm 1 năm có xu thế hạ và 4 năm trước có xu thế dâng. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 0,78m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (QT5a-QD) và 0,64m tại Phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam (QT9-QD).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế dâng so với thực đo tháng 9 với 15/22 công trình mực nước dâng, 3/22 công trình mực nước hạ và 4/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.
2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế hạ, với 7/10 công trình có mực nước hạ, 1/10 công trình có mực nước dâng và 2/10 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị mưc nước hạ thấp nhất là 0,20m tại tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN). Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,24m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).
Trong tháng 9, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,45m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,77m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với cùng thời điểm 1 năm có xu thế hạ và 4 năm trước có xu thế dâng. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 1,18m tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam (QT11b-QD) và 0,06m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam (QT17-QD).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế hạ so với thực đo tháng 9, với 7/10 công trình có mực nước hạ, 2/10 công trình có mực nước dâng không đáng kể và có 1/10 công trình có mực nước dâng.

Xem chi tiết tại đây