Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh):
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế hạ với 10/22 công trình mực nước hạ, 8/22 công trình mực nước dâng và 4/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,50m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD), giá trị mực nước dâng thấp nhất là 0,49m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (QT4a-QN).

Trong tháng 7, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,09m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,56m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 0,88m tại Xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi (QT5a-QN) và 0,48m tại xã Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT2a-QN).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với thực đo tháng 6 (xem hình 4), với 10/22 công trình mực nước dâng, 8/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể 4/22 công trình mực nước hạ.

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp):
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế hạ với 5/10 công trình có mực nước hạ, 3/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/10 công trình có mực nước dâng. Giá trị mưc nước hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN).

Trong tháng 6, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,76m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,65m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước và 4 năm trước. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 4 năm trước lần lượt là 0,55m tại xã Xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam (QT11b-QD) và 0,23m tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13b-QD)

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với thực đo tháng 6 (xem hình 8), với 6/10 công trình có mực nước dâng, 2/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/10 công trình có mực nước hạ tại khu vực phía nam Quảng Ngãi.

Chi tiết xem tại đây