Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên NDĐ vùng Nam Bộ tháng 10.2015

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 9 tháng năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và 11. Kết quả chi tiết bạn đọc có thể tải tại link sau:

Diễn biến mực nước tháng 9 năm 2015 tầng qp3

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=80%3Abn-tin-thong-bao-d-bao-va-cnh-bao-tai-nguyen-nd-vung-nam-b-thang-102015&id=12%3Anam-b&lang=vi

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}