Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2016 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm 2016.

– Tỉnh Thanh Hóa

+ Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 5. Giá trị dâng hạ thấp nhất là 0,41m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH).

Dự báo: Trong tháng 7 mực nước tại các công trình có xu thế dâng chiếm ưu thế trừ một công trình hạ thấp nhẹ là QT14-TH tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH)

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 5. Giá trị dâng hạ thấp nhất là 0,41m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8a-TH).

Dự báo: Trong tháng 7 mực nước tại các công trình có xu thế dâng chiếm ưu thế trừ một công trình hạ thấp nhẹ là QT5a-TH tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH).

– Tỉnh Hà Tĩnh

+ Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,43m tại Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2-HT).

Dự báo: Trong tháng 7 mực nước tại các công trình có cả hai xu thế hạ thấp và dâng cao so với tháng trước, tháng 8 mực nước có xu thế dâng cao

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 5. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).

Dự báo: Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp so với tháng trước

Bactrungbot6-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây