THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 5 NĂM 2016 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

– Tỉnh Thanh Hóa.

+ Tầng chứa nước Holocene (qh) Diễn biến mực nước: trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế dâng là chính so với trung bình tháng 4, có 6/11 công trình mực nước dâng, 3/11 công trình mực nước hạ và 2/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH).

Dự báo: Trong tháng 6 mực nước tại các công trình có xu thế dâng hoặc dâng không đáng kể trừ một công trình hạ thấp là QT12-TH xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa. Tháng 7 mực nước có xu thế hạ thấp

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước: trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ là chính so với trung bình tháng 4, có 9/13 công trình mực nước hạ, 3/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/13 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại Xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8a-TH) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại Xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH).

Dự báo: Trong tháng 6 mực nước tại các công trình có xu thế dâng hoặc dâng không đáng kể trừ một vài công trình có mực nước hạ thấp ở phần trung tâm và phía nam đồng bằng.

– Tỉnh Hà Tĩnh

+ Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biễn mực nước: trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ là chính so với trung bình tháng 4, có 4/6 công trình mực nước hạ và 2/6 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

Dự báo: Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước: trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ là chính so với trung bình tháng 4, có 5/9 công trình mực nước hạ, có 2/9 công trình mực nước dâng và 2/9 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK) và dâng cao nhất là 0,12m tại xã Phong Phú, huyện Hương Khê (QT3a-HK).

 

Dự báo: Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế hạ thấp

Btint5-2015btbXem Chi Tiết: Tại đây

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

– Tỉnh Thanh Hóa.

+ Tầng chứa nước Holocene (qh) Diễn biến mực nước: trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế dâng là chính so với trung bình tháng 4, có 6/11 công trình mực nước dâng, 3/11 công trình mực nước hạ và 2/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH).

Dự báo: Trong tháng 6 mực nước tại các công trình có xu thế dâng hoặc dâng không đáng kể trừ một công trình hạ thấp là QT12-TH xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa. Tháng 7 mực nước có xu thế hạ thấp

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước: trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ là chính so với trung bình tháng 4, có 9/13 công trình mực nước hạ, 3/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/13 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại Xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8a-TH) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại Xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH).

Dự báo: Trong tháng 6 mực nước tại các công trình có xu thế dâng hoặc dâng không đáng kể trừ một vài công trình có mực nước hạ thấp ở phần trung tâm và phía nam đồng bằng.

Tỉnh Hà Tĩnh

+ Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biễn mực nước: trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ là chính so với trung bình tháng 4, có 4/6 công trình mực nước hạ và 2/6 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

Dự báo: Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước: trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ là chính so với trung bình tháng 4, có 5/9 công trình mực nước hạ, có 2/9 công trình mực nước dâng và 2/9 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK) và dâng cao nhất là 0,12m tại xã Phong Phú, huyện Hương Khê (QT3a-HK).

Dự báo: Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế hạ thấp