Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến giàgồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổngphun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun tràoBazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa cácthành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyênnước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 12 năm 2016 và tháng 1năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10: mựcnước có xu thế hạ và dâng, có 16/32 công trình có mực nước hạ, 15/32 công trình cómực nước dâng, và 1/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạthấp nhất là 1,35m tại Ia Piar-Phú Thiện-Gia Lai (CR313) và giá trị dâng cao nhất là1,81m tại Ia RSươn-Krông Pa-Gia Lai (LK33aT) (xem hình 1).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,79m tại Ninh Gia-ĐứcTrọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,33m tại TânVăn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK117T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với cùng thời điểm 1 năm, 5năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suygiảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,14m;2,59m và 1,86m tại Phú Thiện-Gia Lai.

TN_S__din_bin_mc_nc_thng_11_tng_Q

 

Xem chi tiết tại đây 1

Xem chi tiết tại đây 2