Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Bắc trung bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa vàHà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗhổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nướcdưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo chotháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ thấp là chính sovới trung bình tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa(QT6-TH), giá trị dâng cao nhất là 0,10m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH).

BTB_dienbien_nuoc_thang_11_nam_2016_tang_qh

 

 

Xem chi tiết tại đây