Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho 2 tháng cuối năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9 mực nước có xu thế dâng, có 39/41 công trình mực nước dâng và 2/41 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,71m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q099002E).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,98m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,08m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302DM1).

QT16

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng và hạ so với mực nuớc thực do tháng 10 (xem hình 5), có 16/41 công trình mực nuớc dâng, 14/41 công trình mực nuớc hạ, có 11/41 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Mực nuớc dâng cao từ 1,00m dến 1,50m tập trung ở Duong Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và huyện Vinh Hung, tỉnh Long An. Mực nuớc hạ thấp từ 0,50m dến 1,00m tập trung ở Duong Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; quận 12, TP Hồ Chí Minh; huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9 mực nuớc có xu thế dâng, có 24/27 công trình mực nuớc dâng, có 1/27 công trình có mực nuớc hạ và 2/27 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,91m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222230) và có một  công trình có mực nuớc hạ với giá trị là 0,65m tại phuờng 5, TP Cà Mau, trinh Cà Mau (Q188020).

Trong tháng 10: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 38,80m tại phuờng Ðông Hung, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 1,26m tại xã Ðại Phuớc, huyện Nhon Trạch, tỉnh Ðồng Nai (Q014340)

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng và hạ so với mực nuớc thực do tháng 10 (xem hình 10), có 10/27 công trình mực nuớc dâng, 10/27 công trình mực nuớc hạ, có 7/27 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Mực nuớc dâng cao từ 1,00m dến 1,50m tập trung ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mực nuớc hạ thấp từ 0,50m dến 0,10m tập trung ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

I.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9 mực nuớc có xu thế dâng, có 18/19 công trình mực nuớc dâng và 1/19 công trình mực nuớchạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,24m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnhTây Ninh (Q220040M1).  

Trong tháng 10: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 25,06m tại phuờng TânThới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 0,80m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai (Q040020

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng hạ dáng kể so với mực nuớc thực do tháng 10 (xem hình 15), có 7/19 công trình mực nuớc dâng, 4/19 công trình mực nuớc hạ, có 8/19 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Mực nuớc dâng cao từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Mực nuớc hạ thấp từ 0,05m dến 0,25m tập trung ở huyện Thanh Bình, tỉnh Ðồng Tháp.

I.4. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9 mực nuớc có xu thế dâng, có 23/26 công trình mực nuớc dâng, có 1/26 công trình có mực nuớc hạ và 2/26 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,26m tại phuờng Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040) và một công  trình có mực nuớc hạ với giá trị là 0,32m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).

Trong tháng 10: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 29,99m tại phuờng Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 1,52m tại xã Minh Hung, huyện Chon Thành, tỉnh Bình Phuớc (Q223040)

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng hạ so với mực nuớc thực do tháng 10 (xem hình 20), có 8/26 công trình mực nuớc dâng, 10/26 công trình mực nuớc hạ, có 8/26 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Mực nuớc dâng cao từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Duong. Mực nuớc hạ thấp từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Duong; huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai.

I.5. Tầng chứa nuớc Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9 mực nuớc có xu thế dâng, có 17/24 công trình mực nuớc dâng và 7/24 công trình có mựcnuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,93m tại xã Tân Lập, huyệnTân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q220050M1).  

Trong tháng 10: mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 25,11m tại TT Tân Túc,huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nuớc trung bình tháng nông  nhất là 5,12m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040)

Dự báo diễn biến mực nuớc duới dất tháng tiếp theo có xu huớng dâng là chính so với mực nuớc thực do tháng 10 (xem hình 25), có 11/24 công trình mực nuớc dâng,5/24 công trình mực nuớc hạ, có 8/24 công trình mực nuớc dâng hạ không dáng kể.  

Mực nuớc dâng cao từ 0,25m dến 0,50m tập trung ở huyện Trảng Bàng và huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Mực nuớc hạ thấp từ 0,05m dến 0,25m tập trung ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; huyện Thanh Bình và huyện Lai Vung, tỉnh Ðồng Tháp; huyện Bình Minh, tỉnh Vinh Long; huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang