Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2016 vùng Bắc trung bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa 

1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 9, với 6/11 công trình có mực nước hạ, 4/11 công trình có mực nước dâng và 1/11 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH), giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

QT18

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 năm 2016 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và hình 2,3.

Bảng 1. Mực nước TB tháng cực trị cùng thời điểm năm trước và 5 năm trước

Thời gian

Mực nước TB tháng sâu nhất

Mực nước TB tháng nông nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

Tháng 10/2016

7,60

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,63

Xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH)

1 năm trước (10/2015)

7,83

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,86

P. Trường Sơn, TX.Sầm Sơn (QT9-TH)

5 năm trước (10/2011)

6,19

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,74

P. Trường Sơn, TX.Sầm Sơn (QT9-TH)

Bảng 2. Diễn biến mực nước TB tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước

Thời gian

Xu thế chính

Giá trị hạ thấp nhất

Giá trị dâng cao nhất

Giá trị (m)

Địa điểm

Giá trị (m)

Địa điểm

1 năm trước (10/2015)

Dâng cao

0,14

Xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6-TH)

0,27

Xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH)

5 năm trước (10/2011)

Hạ thấp

1,42

Xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH)

0,20

Xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH)

Dự báo: Trong tháng tiếp theo mực nuớc tại các công trình có xu thế hạ thấp chiếm uu thế.

Cảnh báo: không có cảnh báo.  

2.  Tầng chứa nuớc Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 10 có xu thế dâng là chính so với trung bình tháng 9, với 9/13 công trình có mực nuớc dâng, 2/13 công trình có mựcnuớc hạ và 2/13 công trình có mực nuớc dâng hạ không dáng kể. Giá trị dâng cao nhấtlà 0,49m tại xã Yên Thái, huyện Yên Ðịnh (QT1a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,20m tại Xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH) 

Dự báo: Trong tháng tiếp theo mực nuớc tại các công trình có xu thế hạ thấp từ phần trung tâm tỉnh lên phía bắc và tây bắc nhung từ phần trung tâm về phía nam,dông nam có xu thế biến dộng không dáng kể

Cảnh báo: không có cảnh báo