Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2017 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tnh Thanh Hóa

1. Tng cha nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 4 với 3/11 công trình có mực nước dao động không quá 0,05m; 4/11 công trình có mực nước dâng và 4/11 công trình có mực nước hạ thấp. Giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và hạ thấp nhất là 0,20m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12-TH)

t5_tangqh_BTB

Xem chi tiết tại đây