Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 02/2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và tháng 2 năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 3 và 4 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: nhìn chung mực nước có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 1,40m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222020) và giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702C).

Trong tháng 2 năm 2016: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,03m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,56m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

nambo_t2_2016

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: nhìn chung mực nước có xu thế hạ

I.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: nhìn chung mực nuớc có xu thế hạ

I.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: nhìn chung mực nuớc có xu thế hạ

I.4. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: nhìn chung mực nuớc có xu thế hạ

I.5. Tầng chứa nuớc Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nuớc duới dất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: nhìn chung mực nuớc có xu thế hạ

II. Chi tiết diễn biến và dự báo mực nuớc các tỉnh thành phố

II.1. Thành phố Hồ Chí Minh

II.1.1. Tầng chứa nuớc Pleistocene thuợng (qp3)

Trong phạm vi thành phố, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo.

II.1.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Trong phạm vi thành phố, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng so với mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo.

II.1.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng và hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.1.4. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi thành phố, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng và hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.1.5. Tầng chứa nuớc Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi thành phố, theo kết quả quan trắc tại xã Ðồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.2. Tỉnh Bình Duong:

II.2.1. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Q224020) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.2.2. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng và hạ so với

mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế dâng và hạ

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.3. Tỉnh Bình Phuớc:

II.3.1. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại xã Minh Hung, huyện Chon Thành (Q223040) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trungbình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.4. Tỉnh Tây Ninh:

II.4.1. Tầng chứa nuớc Pleistocene thuợng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ

Cảnh báo: Không có cảnh báo

II.4.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.4.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

II.4.4. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại phuờng 1, thị xã Tây Ninh (Q22104Z) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 2,90m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.4.5. Tầng chứa nuớc Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.5. Tỉnh Ðồng Nai:

II.5.1. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại xã Phú Ðông, huyện Nhon Trạch (Q014340) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 2,62m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.5.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.5.3. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.6. Tỉnh Long An:

II.6.1. Tầng chứa nuớc Pleistocene thuợng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Q02202T) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng không dáng kể so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 4,76m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế biến dổi không dáng kể.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.6.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng và hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ

Cảnh báo: không có cảnh báo.

II.6.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.6.4. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.6.5. Tầng chứa nuớc Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.7. Tỉnh Ðồng Tháp:

II.7.1. Tầng chứa nuớc Pleistocene thuợng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ không dáng kể so với mực nuớc trung bình tháng 1.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.7.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206020M1) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ không dáng kể so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 5,54m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ song không dáng kể

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.7.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031030) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ không dáng kể so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 4,13m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ song không dáng kể.

Cảnh báo: không có cảnh báo.

II.7.4. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206030M1) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 12,71m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.7.5. Tầng chứa nuớc Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 8,31m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031040), mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 12,92m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1).

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.8. Tỉnh Bến Tre:

II.8.1. Tầng chứa nuớc Pleistocene thuợng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219020M1) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ không dáng kể so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 5,11m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.8.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri  (Q219030) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ không dáng kể so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 5,98m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.9. Tỉnh An Giang:

II.9.1. Tầng chứa nuớc Pleistocene thuợng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế dâng hạ không dáng kể so với mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo.

II.9.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại xã Cần Ðang, huyện Châu Thành(Q20402Z). Mực nuớc trung bình tháng nông nhất là 3,52m tại xã Cần Ðang, huyện ChâuThành (Q20402Z), mực nuớc trung bình tháng sâu nhất là 4,92m tại xã Lê Chánh, huyện Tân Châu (Q203040M1).

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo.

II.9.3. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại xã Cần Ðang, huyện Châu Thành (Q204040) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 2,97m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế biến dổi không dáng kể

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.10. Thành phố Cần Tho:

II.10.1. Tầng chứa nuớc Pleistocene thuợng (qp3)

Trong phạm vi thành phố, theo kết quả quan trắc tại xã Thạnh Tiến, huyện Vinh Thạnh (Q402020M1) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 6,61m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.10.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Trong phạm vi thành phố, theo kết quả quan trắc tại phuờng Thạnh Quới, quận Thốt Nốt (Q403020) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 6,77m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.11. Tỉnh Vinh Long:

II.11.1. Tầng chứa nuớc Pleistocene thuợng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại xã Cái Vồn, huyện Bình Minh (Q209020) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ dâng không dáng kể với mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế biến dổi không dáng kể

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.11.2. Tầng chứa nuớc Pleistocene trung-thuợng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế biến dổi không dáng kể.

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.11.3. Tầng chứa nuớc Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít (Q21402ZM1) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ không dáng kể so vớimực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 7,44m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc hạ song không dáng kể

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.11.4. Tầng chứa nuớc Pliocene trung (n22)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít (Q214030M1) mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1. Mực nuớc trung bình tháng là 8,13m.

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế biến dổi không dáng kể

Cảnh báo: không có cảnh báo

II.11.5. Tầng chứa nuớc Pliocene hạ (n21)

Trong phạm vi tỉnh, mực nuớc trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với mực nuớc trung bình tháng 1

Dự báo: Trong tháng 3, 4 mực nuớc có xu thế hạ song không dáng kể.

Cảnh báo: không có cảnh báo