Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Đắk Lắk Tháng 09 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Đắk Lắk được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 36 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

  1. Đối với tài nguyên nước mặt:

Về tổng lượng Mực nước trung bình tháng 8 năm 2022 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48828cm, tăng 38cm so với tháng trước, tăng 83cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 94cm so với tháng 8 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 48899cm (ngày 08/8/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48727cm (ngày 28/8/2022). Trong tháng 8 năm 2022, tại trạm Đức Xuyên có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 63,7m3/s, tăng 12,07m3/s so với tháng trước, tăng 25,9m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8 năm 2022, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên khoảng 170,58 triệu m3, tăng khoảng triệu 32,3 triệu m3 so với tháng trước.

Về chất lượng nước: Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ea Krông Nô có thể sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

  1. Đối với tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T) mực nước trung bình tháng 8 dâng 0,10m so với tháng 7.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 6,52m tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo (LK29T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,24m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (LK76T) và sâu nhất là -20,44m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk (LK71T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 3,78m tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (LK69T) và hạ thấp nhất là 0,09m tại Ea Kuang, huyện Krông Păk (LK50T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,57m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk (C5a) và sâu nhất là -19,25m tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (LK69T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nước trung bình tháng 8 dâng 0,93m so với tháng 7.

  1. Dự báo mực nước dưới đất

            Tầng chưa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại: Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước tại công trình LK51T nước có xu hướng dâng.   

            Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu hướng dâng.

            Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu hướng dâng.         

            Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước tại công trình LK52T nước có xu hướng dâng..

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất: Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Đăk Lắk thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý

Xem chi tiết tại đây.