Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Mã Tháng 1 Năm 2023

Lưu vực Sông Mã là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, đồng bằng Thanh Hóa với diện tích lưu vực 17.600 km².
Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Mã hiện nay có 14 điểm – 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 3.429.565 m3/ngày.
  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng, có 8/11 công trình mực nước dâng, 2/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/11 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,37m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,39m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).
Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,77m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là -8,46m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước, cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất lần lượt là 0,57m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH); 1,01m và 1,8m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH). Chi tiết được thể hiện chi tiết trong các bảng và hình sau:
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng, có 9/13 công trình mực nước dâng, 3/13 công trình mực nước hạ và 1/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH).
Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,94m tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH) và sâu nhất là -8,46m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước, cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất lần lượt là 0,24m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13a-TH); 1,31m xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH), 1,85m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH). Chi tiết được thể hiện trong các bảng và hình sau.
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocen (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 năm 2022 có xu thế hạ, có 10/11 công trình mực nước hạ, 1/11 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Thiệu Hóa và mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Tĩnh Gia.
Tầng chứa nước Pleistocen (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 năm 2022 có xu thế hạ, có 8/13 công trình mực nước hạ, 5/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Yên Định, huyện Thiệu Hóa.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Mã thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Mã thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.