Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Gianh – Nhật Lệ Tháng 1 Năm 2023

Lưu vực Sông Gianh – Nhật Lệ gồm 2 lưu vực sông Gianh và Nhật Lệ chảy qua địa phận tỉnh Quảng Bình.
Trong đó, sông lớn nhất là sông Gianh diện tích lưu vực 4.680km2; sông Nhật Lệ có 2.650km2 diện tích lưu vực; cả 2 lưu vực sông này chiếm 92% tổng diện tích toàn tỉnh Quảng Bình (trong đó sông Gianh chiếm 58,6%, sông Nhật Lệ chiếm 33,2%).
Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ hiện nay có 17 điểm – 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460 m3/ngày và tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470 m3/ngày.
1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 5/14 công trình mực nước hạ, 5/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/14 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Quảng Tiên, TX.Ba Đồn (QT2-QB) và giá trị dâng cao nhất là 1,18m tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (QT7-QB).
Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,21m tại P.Nam Lý, TP.Đồng Hới (QT8a-QB) và sâu nhất là -3,34m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 tầng qh
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước, cho thấy mực nước hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB). Chi tiết được thể hiện trong các bảng và hình sau.
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng, có 3/7 công trình mực nước dâng, 2/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/7 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,37m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB) và giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4b-QB).
Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,4m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4b-QB) và sâu nhất là -3,43m tại xã Thái Xá, huyện Lệ Thủy (QT13a-QB).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước cho thấy mực nước hạ thấp nhất là 0,31m tại TT.Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (QT12b-QB). Chi tiết được thể hiện trong các bảng và hình sau.
2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất
 Tầng chứa nước Holocen (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 có xu thế hạ, có 10/14 công trình mực nước hạ, 3/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/14 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Bố Trạch  và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Lệ Thủy.
Tầng chứa nước Pleistocen (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1 năm 2023 so với mực nước thực đo tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 4/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 3/7 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Lệ Thủy .
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.