Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Trên Lưu Vực Sông Thạch Hãn Năm 2023

Lưu vực sông Thạch Hãn bao gồm tỉnh Quảng Trị với diện tích lưu vực 2.660 km². Trong lưu vực sông Thạch Hãn hiện này có 13 điểm quan trắc, 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Thạch Hãn gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 212.099m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Mực nước

Tầng chứa nước Holocene (qh): Giá trị trung bình năm 2022 dâng so với trung bình nhiều năm là 0,32m và trung bình năm 2021 là 0,16m. Giá trị trung bình tháng năm 2022 dâng cao nhất so với trung bình nhiều năm là 0,65m vào tháng 4 và trung bình năm 2021 là 0,55m vào tháng 4.

Trong năm 2022: mực nước trung bình năm nông nhất là -0,73m tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng  (QT12-QT) và sâu nhất là -6,63m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình năm 2022 so với cùng thời điểm 1 năm trước cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất là 0,04m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong.

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

abc

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Giá trị trung bình năm 2022 dâng so với trung bình nhiều năm là 0,1m và so với trung bình năm 2021 là 0,07m. Giá trị trung bình tháng năm 2022 dâng cao nhất so với trung bình nhiều năm là 0,36m vào tháng 4 và so với trung bình năm 2020 là 0,41m vào tháng 5.

Trong năm 2022: mực nước trung bình năm nông nhất là -0,26m tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (QT11a-QT) và sâu nhất là -6,63m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình năm 2022 so với cùng thời điểm 1 năm trước cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất là 0,09m tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh.

Chất lượng nước

Tầng chứa nước Holocen (qh)

Chỉ tiêu độ mặn (TDS): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy không có công trình nào có hàm lượng độ mặn vượt quá GTGH (QCVN09:2015/BTNMT), nước trong tầng thuộc loại nước nhạt.

Các chỉ tiêu vi lượng: Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các công trình đều có hàm lượng thấp hơn GTGH, tuy nhiên hàm lượng Mangan (Mn) tại 01 công trình QT9a-QT (xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong) vượt GTGH (0,5mg/l),  vào mùa mưa là 0,62 mg/l.

Chỉ tiêu Amoni (NH4): Vượt cao nhất tại công trình QT12-QT (xã Hải Trường, huyện Hải Lăng), với hàm lượng vào mùa khô 10,5 mg/l và mùa mưa là 11,9 mg/l.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp)

Chỉ tiêu độ mặn (TDS):Nhìn chung, độ mặn của nước năm 2022 hầu hết các công trình quan trắc đều nhỏ hơn GTGH (nước nhạt).

Các chỉ tiêu vi lượng: Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các công trình đều có hàm lượng thấp hơn GTGH, tuy nhiên hàm lượng Mangan (Mn), Chì (Pb) tại một số công trình vượt GTGH, chi tiết như sau:

Chỉ tiêu Amoni (NH4): Kết quả phân tích cho thấy hầu hết đều nhỏ hơn GTGH, tuy nhiên tại một số các công trình có hàm lượng vượt quá GTGH (1mg/l). Hàm lượng cao nhất tại công trình QT11a-QT (xã Hải Dương, huyện Hải Lăng) là 8,40 mg/l. Các công trình có hàm lượng NH4 cao hơn GTGH (1mg/l) phân bố như sau:

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo năm 2023 có xu dâng so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2022 với 4/5 công trình mực nước dâng và 1/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,2 – 0,5m tập trung ở khu vực xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp):Diễn biến mực nước dưới đất dự báo năm 2023 có xu thế dâng hạ không đáng kể chiếm ưu thế so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2022 với 6/10 công trình mực nước dâng và 4/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m phân bố tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ và xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Thạch Hãn thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực Thạch Hãn thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Trong năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước trong lưu vực sông Thạch Hãn đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, Pb và NH4 vượt quá GTGH so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.