Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 9 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.371 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Vĩnh Phúc gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 86.469 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 545.114 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,91m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,18m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1) và sâu nhất là -8,19m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Q.10M1).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

– Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Trong phạm vi tỉnh có 1 công trình quan trắc tại TT. Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (Q.8). Mực nước trung bình tháng 8 dâng 0,54m so với tháng 7.

– Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,59m tại TT. Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (Q.8a) và giá trị hạ thấp nhất là 0,4m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,32m tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường (Q.7) và sâu nhất là -7,74m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (Q.1aM1).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế hạ.

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp):

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước tại công trình Q.8 có xu thế dâng.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 9 và tháng 10 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây.